صحبت های زیبا از یک معلول جسمی و نه ذهنی !!! که با صحبت های زیبایش نشان میدهد که معلولیت محدودیت نیست .

منبع : سوخت جت

تمامی مطالب به صورت rss از وب سایت های مرجع دریافت شده است .