مطالب دسته ی پیشنهاد سردبیر

صحبت های زیبا از یک معلول جسمی و نه ذهنی !!! که با صحبت های زیبایش نشان میدهد که معلولیت محدودیت نیست .

ادامه مطلب